Privacy

Via de website van APSolar kun je je persoonsgegevens achterlaten. Bijvoorbeeld via een contactformulier. Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor de gegevens zijn ingevuld.

Als je niet wilt dat wij deze gegevens bewaren dan kun je dit aangeven bij je contactpersoon of door te e-mailen naar info@apsolar.nl of te bellen naar ons kantoor en te vragen naar de FG (Functionaris Gegevensbescherming). Wij zullen op eerste verzoek alle in ons bezit zijnde persoonsgegevens verwijderen.

Veiligheid van je persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU en uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het verzorgen van de financiƫle administratie of het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Rechten

Het is altijd mogelijk om via onze supportafdeling op te vragen welke gegevens wij in ons bezit hebben. En je kan ons altijd verzoeken deze aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kun je doen door te e-mailen naar info@apsolar.nl of te bellen naar ons kantoor en te vragen naar de FG (Functionaris Gegevensbescherming).

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan kun je deze klacht indienen via ons contactformulier onder vermelding van KLACHT. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Wijzigingen

Wij kunnen informatie omtrent persoonsgegevens en cookies wijzigen omdat de regels of websites wijzigen. We mogen de inhouden van de verklaringen zonder toestemming wijzigen, voor de laatste versie kun je deze pagina raadplegen.